# اقوام_باستانی

سکاها

نویسنده: یزدان صفایینامشناسیسکستان(سیستان)، سگز(سقز)،ساکسن، ساسان(ساس) بازتابهایی از قوم سکاست. در شاهنامه، «سام» و بازماندگانش نامدارترین خاندان سکایی در ایران هستند. ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 14 بازدید